Administratorem Państwa danych osobowych jest Artystyczne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pustułeczki 8, 02-811 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000465397, NIP 9512368618, REGON 146730099, która jest organem prowadzącym Niepublicznego Przedszkola Montessori ARTYSTYCZNY KĄCIK wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 253 PN, z siedzibą: 02-811 Warszawa, ul. Pustułeczki 8.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych