• Warszawa, ul. Pustułeczki 8
  • 506 209 069 [Wybierz numer]
  • pustuleczki[miejsce na małpę]pustuleczki.pl

Napisz do nas


    Administratorem Państwa i Państwa dziecka danych osobowych jest Artystyczne sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Pustułeczki 8, 02-811 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000465397, NIP 9512368618, REGON 146730099, która jest organem prowadzącym Niepublicznego Przedszkola Montessori ARTYSTYCZNY KĄCIK wpisanego do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 253 PN, z siedzibą: 02-811 Warszawa, ul. Pustułeczki 8.
    Dane przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu z Państwem oraz odpowiedzi na Państwa pytania.
    W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub uzupełnienia (gdy są nieprawidłowe lub nie kompletne), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych i przenoszenia danych osobowych - przy czym realizacja tych praw może być uzależniona każdorazowo od spełnienia określonych prawem przesłanek.

    Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych